Aby uzyskać pomoc, napisz do nas:

info@bidit.pl

Infolinia serwisowa Zadzwoń do nas:

+48 735 915 775

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje pozwolą Ci w łatwy sposób zapoznać się z tym, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które mogą zostać wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu ochrony danych można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie danych, które zamieściliśmy poniżej.

Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tzn. „administrator”)?

Dane zawarte w tym serwisie przetwarzane są przez operatora serwisu, którego dane kontaktowe znajdziesz w punkcie „Informacje o podmiotie odpowiedzialnym (zwanym w RODO „administratorem”)” niniejszej Polityki Prywatności.

Jak rejestrujemy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępnienia nam przez Ciebie danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Pozostałe dane będą zapisywane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich zapisanie podczas Twojej wizyty na stronie internetowej. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny, czas wejścia na stronę). Informacje te są rejestrowane automatycznie po wejściu na tę stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą zostać wykorzystane do analizy wzorców zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w zakresie swoich informacji?

Masz prawo w każdej chwili otrzymać informację o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych, bez konieczności ponoszenia opłat za ich udostępnienie. Masz także prawo żądać sprostowania lub usunięcia Twoich danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, masz możliwość wycofania tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na całe przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych w określonych okolicznościach. Ponadto masz prawo zgłosić skargę do właściwej instytucji nadzorującej.

Jeśli masz pytania dotyczące tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych, nie wahaj się z nami skontaktować.

2. Sieci hostingu i dostarczania treści (CDN)

Hostujemy zawartość naszej strony internetowej u następującego dostawcy:

Hosting zewnętrzny

Ta witryna internetowa jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Mogą one obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikację, informacje o umowach, dane kontaktowe, nazwiska, dostęp do stron internetowych i inne dane generowane za pośrednictwem witryny internetowej.

Hosting zewnętrzny ma na celu realizację umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i sprawnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG, w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Nasi gospodarze będą przetwarzać Twoje dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wywiązania się ze swoich obowiązków wykonawczych i postępowania zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi takich danych.

Korzystamy z następujących hostów:

Hostingera

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (DPA) w celu korzystania z w/w usługi. Jest to umowa wynikająca z przepisów o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarzają dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę wyłącznie w oparciu o nasze instrukcje i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego traktujemy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone będą różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza Deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu zbierane są informacje.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. poprzez komunikację e-mailową) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Nie ma możliwości całkowitego zabezpieczenia danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o osobie odpowiedzialnej (zwanej w RODO „administratorem”)

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie jest:

Bidit
Michał Zabary łł o
ś wierkowa 1 83-332 borowo

Telefon: +48 735 915 775
E-mail: info@bidit.pl

Administratorem jest osoba fizyczna lub osoba prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane. Jeżeli zgłosisz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania danych podatkowych lub handlowych); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych przyczyn.

Ogólne informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych w tym serwisie

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, jeżeli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 (1) RODO. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się także na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli wyraziłeś zgodę na zapisywanie plików cookies lub na dostęp do informacji w Twoim urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ponadto, jeśli Twoje dane są niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych paragrafach niniejszej polityki prywatności.

Informacje o przekazywaniu danych do USA i innych krajów spoza UE

Korzystamy między innymi z narzędzi firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub innych z punktu widzenia ochrony danych niezabezpieczonych krajach spoza UE. Jeżeli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą potencjalnie zostać przekazane do tych krajów spoza UE i tam mogą być przetwarzane. Musimy zaznaczyć, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE. Na przykład przedsiębiorstwa amerykańskie mają obowiązek udostępniania danych osobowych agencjom bezpieczeństwa, a Ty, jako osoba, której dane dotyczą, nie masz możliwości wszczęcia postępowania sądowego, aby bronić się w sądzie. Dlatego nie można wykluczyć, że agencje amerykańskie (np. Secret Service) będą mogły przetwarzać, analizować i trwale archiwizować Twoje dane osobowe w celach inwigilacyjnych. Nie mamy kontroli nad tymi czynnościami przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroka gama transakcji przetwarzania danych możliwa jest wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. Możesz także w dowolnym momencie odwołać każdą zgodę, którą nam już udzieliłeś. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem gromadzenia danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6 ust. 1 lit. E LUB (F) RODO, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie przyczyn wynikających z Twojej wyjątkowej sytuacji. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKIEGO PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. W CELU USTALENIA PODSTAWY PRAWNEJ, NA KTÓREJ OPARTE JEST WSZELKIE PRZETWARZANIE DANYCH, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ DEKLARACJĄ O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI ZGŁOSISZ Sprzeciw, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JEŚLI NIE JESTEŚMY W MOŻLIWOŚCI STANOWIENIA WAŻNYCH PODSTAW GODNYCH OCHRONY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH, PRZEWAŻAJĄCYCH TWOJE INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB CEL PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, DOCHODZENIE LUB OBRONA PRAW PRAWNYCH (Sprzeciw na podstawie ART. 21 ust. 1 RODO).

JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU UDZIAŁU W REKLAMIE BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WSTRZYMAĆ SIĘ PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, DOTYCZĄCYCH TEGO DOTYCZY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNĄ. W PRZYPADKU Sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już dłużej wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do zarejestrowania skargi we właściwym organie nadzorczym

W przypadku naruszeń RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do zarzucanego naruszenia. Prawo do zarejestrowania reklamacji przysługuje niezależnie od toczącego się innego postępowania administracyjnego lub sądowego, będącego środkiem odwoławczym.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazane Tobie lub osobie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przeniesienia danych do innego administratora, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje o sprostowaniu i usunięciu danych

W zakresie obowiązujących przepisów prawa, masz prawo w dowolnym momencie żądać informacji o Twoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Twoich danych. Możesz także mieć prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące tego tematu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w każdej chwili.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • W przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość archiwizowanych przez nas danych, zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu na weryfikację tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, zamiast żądać ich usunięcia, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
  • Jeżeli Twoje dane osobowe nie są już nam potrzebne, a Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, Twoje i nasze prawa będą musiały zostać porównane. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych powodów związanych z interesem publicznym, na które powołuje się Unia Europejska lub państwo członkowskie UE.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania kierowane do nas jako operatora witryny, ta witryna korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, czy pasek adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w pasku przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

Jeśli masz obowiązek udostępnić nam swoje dane dotyczące płatności (np. numer konta, jeśli dajesz nam uprawnienia do obciążania Twojego rachunku bankowego) po zawarciu z nami umowy płatnej, informacje te są wymagane do przetwarzania płatności.

Transakcje płatnicze z wykorzystaniem popularnych metod płatności (Visa/MasterCard, obciążenie Twojego rachunku bankowego) są przetwarzane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanych połączeń SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, czy pasek adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w pasku przeglądarki.

Jeśli komunikacja z nami jest szyfrowana, osoby trzecie nie będą mogły odczytać informacji o płatności, które nam udostępniasz.

Odrzucanie niechcianych e-maili

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w związku z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w naszym zawiadomieniu o witrynie, w celu przesyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości typu SPAM.

4. Rejestracja danych w tej witrynie

Ciasteczka

Nasze witryny i strony wykorzystują tak zwane w branży „pliki cookie”. Pliki cookies to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych uszkodzeń Twojego urządzenia. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub są trwale archiwizowane na Twoim urządzeniu (pliki cookie trwałe). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookies pozostają archiwizowane na Twoim urządzeniu do czasu, aż je aktywnie usuniesz lub zostaną automatycznie usunięte przez Twoją przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą być wydawane przez nas (pliki cookie pierwszej kategorii) lub przez firmy zewnętrzne (tzw. pliki cookie stron trzecich). Pliki cookies podmiotów zewnętrznych umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych ze stronami internetowymi (np. pliki cookies służące do obsługi usług płatniczych).

Pliki cookie mają różnorodne funkcje. Wiele plików cookie jest niezbędnych z technicznego punktu widzenia, ponieważ bez tych plików niektóre funkcje witryny internetowej nie działałyby (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookies mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników lub w celach promocyjnych.

Pliki cookies niezbędne do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej, zapewnienia niektórych funkcji, z których chcesz skorzystać (np. funkcja koszyka) lub niezbędnych do optymalizacji (wymagane pliki cookies) strony internetowej (np. pliki cookies, które zapewniają wymierny wgląd w odbiorców Internetu), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że zostanie powołana inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu wymaganych plików cookies, aby zapewnić technicznie wolne od błędów i zoptymalizowane świadczenie usług operatora. Jeżeli poproszono Cię o zgodę na przechowywanie plików cookie i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana.

Masz możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki w taki sposób, że będziesz informowany o każdym umieszczeniu plików cookie i zezwalać na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Możesz także wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie lub włączyć funkcję usuwania, która automatycznie usuwa pliki cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

Jakie pliki cookie i usługi są wykorzystywane na tej stronie, można dowiedzieć się z niniejszej polityki prywatności.

Zgoda z Cookiebotem

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody firmy Cookiebot w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz dokumentowania tego w sposób zgodny z ochroną danych. Dostawcą tej technologii jest firma Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania (zwana dalej „Cookiebot”).

Kiedy wchodzisz na naszą stronę, nawiązywane jest połączenie z serwerami Cookiebot w celu uzyskania Twojej zgody i przekazania innych wyjaśnień dotyczących stosowania plików cookies. Cookiebot zapisze następnie plik cookie w Twojej przeglądarce w celu zidentyfikowania udzielonej przez Ciebie zgody lub jej wycofania. Zebrane w ten sposób dane przechowywane są do czasu, aż zażądasz od nas ich usunięcia, usunięcia samego pliku cookie Cookiebot lub ustania cel, dla którego dane są przechowywane. Obowiązkowe obowiązki prawne w zakresie przechowywania pozostają nienaruszone.

Cookiebot służy do uzyskania wymaganej prawnie zgody na używanie plików cookies. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (DPA) w celu korzystania z w/w usługi. Jest to umowa wynikająca z przepisów o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarzają dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę wyłącznie w oparciu o nasze instrukcje i zgodnie z RODO.

Formularz kontaktowy

Jeżeli przesyłają Państwo do nas zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym oraz wszelkie dane kontaktowe w nim zawarte będą przez nas przechowywane w celu obsługi Państwa zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeżeli o to poproszono; zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.

Informacje, które podałeś w formularzu kontaktowym pozostają u nas do czasu, aż zwrócisz się do nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na archiwizację danych lub ustanie cel, dla którego informacje są archiwizowane (np. zakończyliśmy naszą odpowiedź na Twoje zapytanie). Pozostaje to bez uszczerbku dla jakichkolwiek bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności dotyczących okresów przechowywania.

Zapytanie e-mailem, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoja prośba wraz ze wszystkimi wynikającymi z niej danymi osobowymi (imię i nazwisko, prośba) będzie przez nas przechowywana i przetwarzana w celu rozpatrzenia Twojej prośby. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeżeli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 )(a) RODO), jeśli zostało uzyskane; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane przesłane nam przez Ciebie w ramach prośby o kontakt pozostają u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po zrealizowaniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (DPA) w celu korzystania z w/w usługi. Jest to umowa wynikająca z przepisów o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarzają dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę wyłącznie w oparciu o nasze instrukcje i zgodnie z RODO.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z funkcji usługi analizy sieci Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizę wzorców zachowań osób odwiedzających witrynę. W tym celu operator strony internetowej otrzymuje różne dane użytkownika, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, używany system operacyjny i pochodzenie użytkownika. Dane te są podsumowywane w identyfikatorze użytkownika i przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego osoby odwiedzającej stronę internetową.

Ponadto Google Analytics umożliwia nam między innymi rejestrowanie ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć. Google Analytics wykorzystuje różne podejścia do modelowania w celu powiększania zebranych zbiorów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika na potrzeby analizy wzorców jego zachowań (np. pliki cookies czy odciski palców urządzenia). Informacje o użytkowaniu strony internetowej zapisane przez Google są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Korzystanie z tych usług odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę.

Przesyłanie danych do USA opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec zapisywaniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w Oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en .

Przetwarzanie danych kontraktowych

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych i w pełni wdrażamy rygorystyczne przepisy niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Reklamy Google

Operator serwisu korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program promocyjny firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach podmiotów zewnętrznych, jeśli użytkownik wprowadzi do Google określone wyszukiwane hasła (targetowanie na słowa kluczowe). Możliwe jest także umieszczanie reklam targetowanych w oparciu o dane użytkownika, którymi Google dysponuje (np. dane o lokalizacji i zainteresowaniach, targetowanie na grupę docelową). Jako operator serwisu możemy te dane analizować ilościowo, np. analizując, jakie wyszukiwane hasła spowodowały wyświetlenie naszych reklam i ile reklam doprowadziło do poszczególnych kliknięć.

Korzystanie z tych usług odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę.

Przesyłanie danych do USA opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta ze śledzenia konwersji Google. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za pomocą śledzenia konwersji Google jesteśmy w stanie rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Możemy na przykład analizować, jak często klikano przyciski na naszej stronie oraz jakie produkty były recenzowane lub kupowane z określoną częstotliwością. Celem tych informacji jest opracowanie statystyk konwersji. Dowiadujemy się, ilu użytkowników kliknęło w nasze reklamy i jakie działania wykonali. Nie otrzymujemy żadnych informacji, które pozwalałyby na personalną identyfikację użytkowników. Google jako taki wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania w celach identyfikacyjnych.

Korzystanie z tych usług odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google można znaleźć w polityce ochrony danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Meta-Pixel (dawniej Facebook Pixel)

Aby zmierzyć współczynniki konwersji, ta strona internetowa wykorzystuje piksel aktywności odwiedzających Facebook/Meta. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z oświadczeniem Facebooka zebrane dane będą przekazywane także do USA i innych krajów trzecich.

Narzędzie to umożliwia śledzenie osób odwiedzających stronę po ich przekierowaniu na stronę internetową dostawcy po kliknięciu reklamy na Facebooku. Dzięki temu możliwa jest analiza skuteczności reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynku oraz optymalizacja przyszłych kampanii reklamowych.

Dla nas, jako operatorów tej witryny, zebrane dane są anonimowe. Nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych wniosków co do tożsamości użytkowników. Jednakże Facebook archiwizuje te informacje i przetwarza je, aby możliwe było nawiązanie połączenia z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook mógł wykorzystywać dane do własnych celów promocyjnych zgodnie z Polityką wykorzystania danych Facebooka ( https : //www.facebook.com/about/privacy/ ). Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy na stronach Facebooka, a także w lokalizacjach poza Facebookiem. Jako operator tej witryny nie mamy kontroli nad wykorzystaniem takich danych.

Korzystanie z tych usług odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę.

W obrębie metapiksela używamy rozszerzonej funkcji wyrównania.

Rozszerzone dostosowanie pozwala nam przesyłać do Meta (Facebook) różne typy danych (np. miejsce zamieszkania, stan federalny, kod pocztowy, zaszyfrowane adresy e-mail, imiona i nazwiska, płeć, data urodzenia lub numer telefonu) naszych klientów i potencjalnych klientów zbieraj za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dzięki tej aktywacji możemy jeszcze dokładniej dostosować oferty prezentowane w naszych kampaniach reklamowych na Facebooku do osób zainteresowanych naszą ofertą. Co więcej, to rozszerzone dopasowanie optymalizuje alokację konwersji w witrynie i poszerza niestandardowych odbiorców.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych ( Art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie przez Facebook, które ma miejsce po dalszym przekazaniu, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki, które na nas wspólnie ciążą, zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Tekst umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie informacji o prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebook oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook odpowiada za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka. Możesz dochodzić praw osób, których dane dotyczą (np. żądań informacji) dotyczących danych przetwarzanych przez Facebooka bezpośrednio w Facebooku. Jeżeli dochodzą Państwo wobec nas praw osób, których dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani przekazać je Facebookowi.

Przesyłanie danych do USA opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

W Polityce prywatności danych Facebooka dodatkowe informacje na temat ochrony Twojej prywatności znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Masz również możliwość dezaktywacji funkcji remarketingu „Custom Audiences” w sekcji ustawień reklam pod adresem https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Aby to zrobić, musisz najpierw zalogować się do Facebooka.

Jeśli nie posiadasz konta na Facebooku, możesz dezaktywować wszelkie reklamy oparte na użytkownikach Facebooka na stronie internetowej Europejskiego stowarzyszenia Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną integracją ochrony danych

Na naszej stronie internetowej znajdują się filmy z serwisu YouTube. Operatorem serwisu jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube tryb ten zapewnia, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem filmu. Nie oznacza to jednak koniecznie, że w wyniku rozszerzonego trybu ochrony danych można wykluczyć udostępnianie danych partnerom YouTube. Na przykład niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko zaczniesz odtwarzać film z YouTube na tej stronie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli podczas odwiedzania naszej witryny jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube bezpośrednie przyporządkowanie wzorców przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto, po rozpoczęciu odtwarzania filmu, YouTube będzie mógł umieścić na Twoim urządzeniu różne pliki cookie lub porównywalne technologie w celu rozpoznania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube będzie mógł uzyskać informacje o osobach odwiedzających tę witrynę. Informacje te będą wykorzystywane między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności serwisu dla użytkownika oraz zapobiegania próbom popełnienia oszustwa.

W pewnych okolicznościach po rozpoczęciu odtwarzania filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe transakcje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube wynika z naszego zainteresowania prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to prawnie uzasadniony interes. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG, w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki YouTube obsługuje dane użytkowników, można znaleźć w Polityce prywatności danych YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

Czcionki Google (osadzanie lokalne)

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek Google Fonts dostarczonych przez Google, aby zapewnić jednolite użycie czcionek na tej stronie. Te czcionki Google są instalowane lokalnie, dlatego w połączeniu z tą aplikacją nie zostanie nawiązane połączenie z serwerami Google.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek Google, kliknij ten link: https://developers.google.com/fonts/faq i zapoznaj się z Deklaracją ochrony danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

Font Awesome (osadzanie lokalne)

Ta strona korzysta z Font Awesome, aby zapewnić jednolite użycie czcionek w tej witrynie. Font Awesome jest instalowany lokalnie, więc połączenie z serwerami Fonticons, Inc. nie zostanie nawiązane w połączeniu z tą aplikacją.

Więcej informacji na temat Font Awesome można znaleźć w Deklaracji o ochronie danych osobowych Font Awesome pod adresem: https://fontawesome.com/privacy .

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej korzystamy z usługi „Google reCAPTCHA” (zwanej dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest ustalenie, czy dane wprowadzone na tej stronie (np. informacje wprowadzone do formularza kontaktowego) są dostarczane przez użytkownika, czy przez zautomatyzowany program. Aby to ustalić, reCAPTCHA analizuje zachowanie osób odwiedzających witrynę w oparciu o różne parametry. Analiza ta jest uruchamiana automatycznie, gdy tylko osoba odwiedzająca witrynę wejdzie na witrynę. Na potrzeby tej analizy reCAPTCHA ocenia różne dane (np. adres IP, czas spędzony przez osobę odwiedzającą witrynę na stronie lub ruchy kursora inicjowane przez użytkownika). Dane śledzone podczas takich analiz są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są powiadamiani o trwającej analizie.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie stron internetowych operatora przed nadużyciami, zautomatyzowanym szpiegowaniem i przed SPAMEM. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG, w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA, zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Google i Warunkami korzystania z poniższych linków: https://policies.google.com/privacy?hl=en i https://policies.google.com/terms ?hl=en .

8. Dostawcy usług handlu elektronicznego i płatności

Przetwarzanie Danych Klienta i Umowy

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i umów w celu nawiązania, uporządkowania treści i modyfikacji naszych stosunków umownych. Dane osobowe dotyczące korzystania z tej witryny internetowej (dane dotyczące użytkowania) będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszych usług lub wymagane do celów rozliczeniowych. Podstawą prawną tych procesów jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji handlowej oraz po upływie ustawowych okresów archiwizacji. Nie narusza to ustawowych okresów archiwizacji.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów dla sklepów internetowych, sprzedawców detalicznych i wysyłce towaru

Za każdym razem, gdy zamówisz u nas towar, udostępnimy Twoje dane osobowe firmie transportowej, której powierzono dostawę, a także firmie obsługującej płatności, której zlecono obsługę transakcji płatniczych. Udostępniane będą wyłącznie dane, których poszczególni dostawcy usług potrzebują do wypełnienia swoich obowiązków. Podstawą prawną tego udostępniania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych w celu realizacji zobowiązań umownych lub przedumownych. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 (1) (a) RODO, udostępnimy Twój adres e-mail firmie transportowej, której powierzono dostawę, aby ta firma mogła powiadomić Cię o statusie wysyłki Twojego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W każdej chwili masz możliwość wycofania swojej zgody.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów o świadczenie usług i treści cyfrowych

Dane osobowe podmiotom trzecim udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w związku z realizacją umowy; na przykład z instytucją finansową, której zadaniem jest przetwarzanie płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie nastąpi lub nastąpi tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to wyraźną zgodę. Udostępnienie Twoich danych podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, np. w celach reklamowych, nie będzie miało miejsca.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy.

Kontrole kredytowe

Możemy przeprowadzić kontrolę zdolności kredytowej w przypadku zakupów dokonywanych na konto lub w oparciu o inne warunki płatności wymagające od nas przedłużenia kredytu (scoring). W tym celu przekazujemy wprowadzone przez Ciebie dane (np. imię i nazwisko, adres, wiek lub dane bankowe) do agencji informacji kredytowej. Na podstawie tych danych określa się prawdopodobieństwo braku płatności. Jeżeli prawdopodobieństwo braku płatności jest nadmierne, możemy odrzucić dany termin płatności.

Kontrola zdolności kredytowej przeprowadzana jest na podstawie wywiązania się z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i uniknięcia braku płatności (uzasadnione odsetki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku uzyskania zgody, na podstawie tej zgody dokonywana będzie ocena zdolności kredytowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.

Usługi płatnicze

Na naszej stronie internetowej integrujemy usługi płatnicze firm zewnętrznych. Kiedy dokonujesz u nas zakupu, Twoje dane dotyczące płatności (np. imię i nazwisko, kwota płatności, dane rachunku bankowego, numer karty kredytowej) są przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych w celu przetwarzania płatności. W przypadku tych transakcji obowiązują odpowiednie postanowienia umowne i dotyczące ochrony danych poszczególnych dostawców. Korzystanie z dostawców usług płatniczych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie umów) oraz w interesie sprawnej, wygodnej i bezpiecznej transakcji płatniczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). O ile na określone działania wymagana jest Twoja zgoda, stosuje się art. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgoda może zostać w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.

W ramach tej witryny internetowej korzystamy z następujących usług płatniczych/dostawców usług płatniczych:

PayPal

Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej „PayPal”).

Przesyłanie danych do USA opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

Apple Pay

Dostawcą usług płatniczych jest Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Politykę prywatności Apple można znaleźć pod adresem: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/ .

Google Pay

Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Politykę prywatności Google znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/privacy .

Naszywka

Dostawcą dla klientów w UE jest Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (zwana dalej „Stripe”).

Przesyłanie danych do USA opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://stripe.com/de/privacy i https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation .

Szczegóły można znaleźć w Polityce prywatności Stripe pod następującym linkiem: https://stripe.com/de/privacy .

Karta MasterCard

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia (zwana dalej „Mastercard”).

Mastercard może przekazywać dane swojej spółce dominującej w USA. Przesyłanie danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się w oparciu o Wiążące Reguły Korporacyjne Mastercard. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html i https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf .

WIZA

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Wielka Brytania (zwana dalej „VISA”).

Wielka Brytania jest uważana za bezpieczny kraj spoza UE, jeśli chodzi o ustawodawstwo dotyczące ochrony danych. Oznacza to, że poziom ochrony danych w Wielkiej Brytanii jest równy poziomowi ochrony danych w Unii Europejskiej.

VISA może przekazywać dane swojej spółce dominującej w USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html .

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html .

Porównanie automatyczne (0) ×

Compare Clear All
Skip to content